Ochrana oznamovatele

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, (dále jako povinný subjekt) v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů, zřizuje vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit.

Oznámení lze podat pouze příslušné osobě:
Příslušná osoba pro vnitřní oznamovací systém je Ing. Milan Jandora, tel: +420 602 553 813.

K podání oznámení může oznamovatel využít následující způsoby:
1. e-mailovou adresu oznamovatel@edum.eu .
2. telefonní linku +420 602553813, v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin,
3. osobní jednání (je třeba dohodnout s příslušnou osobou – Ing. Milan Jandora předem telefonicky na +420 602553813).

Před oznámením si připravte a do písemného podání uveďte následující informace:
1. jméno a příjmení oznamovatele
2. e-mailovou adresu oznamovatele
3. datum narození oznamovatele
4. telefonní číslo oznamovatele
5. poštovní kontaktní adresu oznamovatele
6. text oznámení. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká, tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
7. případný důkazní materiál. Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení. Povolené jsou následující typy souborů .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf, txt, .wav, .mp3, .mp4, docx, .mpg, .mov, .wmv, .7zip, .rar, .xls, .xlxs . Maximální velikost nahrávaných souborů je 10 MB.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefonní číslo či e-mailovou adresu, jejichž prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení a ochranu oznamovatele.


Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti povinného subjektu nebo nemají důvěru k vnitřnímu oznamovacímu systému, je určen oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
Povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů) v souladu
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání
oznámení od osob, které nevykonávají pro povinný subjekt závislou práci v pracovněprávním vztahu, vojenskou, bezpečnostní nebo státní službu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou
praxi nebo stáž.

Před podáním oznámení si ve vlastním zájmu řádně přečtěte níže uvedené „Informace
pro oznamovatele před podáním oznámení“. Informace pro oznamovatele před podáním oznámení


Jaké povinnosti má oznamovatel? 
Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vnímáno jako křivé obvinění a dle § 23 zákona č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů udělena pokuta do 50 000 Kč.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen určit, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže), a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ .

V jakých oblastech lze protiprávní jednání ohlásit?

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí; radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • veřejné zdraví (Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Do této kategorie oznámení tak může spadat celá škála porušení technických či hygienických norem, ale také norem z oblasti bezpečnosti práce.)
 • ochrana spotřebitele (Práva a povinnosti v této oblasti upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.)
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

V případě podezření ze spáchání trestného činu nespadajícího do výše uvedených oblastí se
může oznamovatel obrátit na orgány činné v trestním řízení, tj. na Policii ČR nebo státní
zastupitelství.

Ochrana oznamovatele

Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana a čeho by se
oznámení měla týkat?   

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17.12.2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937). Český předpis, zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který tuto Směrnici zpracovává, naleznete na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171.

Kdo je oznamovatel a komu je poskytována ochrana?
Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy s povinným subjektem. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily, a dále osoby, které jsou s oznamovateli spojeny v pracovním kontextu.

Jak je chráněna identita oznamovatele?
Do oznámení má přístup pouze výše uvedená „příslušná osoba“, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu. Jediná situace, kdy zveřejnění totožnosti oznamovatele není podmíněno jeho předchozím souhlasem, může nastat tehdy, když odhalení jeho totožnosti bude nezbytné pro orgány činné v trestním řízení. V tomto případě ovšem oznamující osoby musí být o zveřejnění jejich totožnosti informovány před tím, než k němu dojde, ledaže by tyto informace ohrozily související vyšetřování nebo soudní řízení. Při informování oznamujících osob o postoupení jejich identity (např. Policii ČR) jim příslušné orgány zašlou písemné odůvodnění.

Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními
Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně. Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinna zabránit tomu, aby oznamovatel byl vystaven odvetnému opatření, kterým se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek může být za odvetné opatření považováno zejména:

 • zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení
  služebního poměru,
 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatel má právo na přiměřené zadostiučinění, bylo-li mu odvetným opatřením způsobena výše uvedená újma. Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

Jak probíhá prošetření oznámení

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. V případě, že oznámení bude vyhodnoceno jako neodůvodněné nebo nepravdivé, bude oznamovatel informován neprodleně.

Jak bude oznámení prošetřováno? 
Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci či právnické osobě, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce.

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému přiděleno pouze „příslušné osobě“, která bude mít povinnost oznámení