Jak zažádat o novou popelnici

Image

Jak žádat o novou popelnici

 1. O přidělení nové popelnice na komunální odpad mohou požádat občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně a v jeho místních částech, podmínkou je zaplacený poplatek za komunální odpad (600 Kč ročně).
  1. Žádosti vyřizuje Odbor životního prostředí (OŽP) Městského úřadu v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1 (vchod také z Úzké ulice naproti recepci Hotelu Praha), 3. NP, dveře č. 302. Město označilo sběrné nádoby QR kódy. Pokud nádoba nebyla nálepkou označena, lze o ni požádat prostřednictvím elektronické žádosti, která je uvedena na stránkách MěÚ (OŽP) v Novém Jičíně.
 2. Bližší informace na výše uvedené adrese, nebo na telefonním čísle 556 768 265 – p. Boková.
 3. Podnikatelské subjekty, které žádají o pravidelný odvoz komunálního odpadu, popřípadě jiných druhů odpadů, musejí uzavřít smlouvu s Technickými službami města Nového Jičína, příspěvkovou organizací, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín. Je k tomu třeba se osobně dostavit na uvedenou adresu s platným dokladem o přidělení IČ, podpisovým právem nebo plnou mocí k uzavírání smluv a s razítkem organizace (není výhradní podmínkou). Bližší informace na telefonu 556 764 835 (832) nebo 724 242 705 – Středisko odpadového hospodářství a ekologie. Odpadní nádoby podnikatelských subjektů jsou rovněž označeny QR kódy. Přidělované odpadní nádoby pro podnikatele již mají QR kód nalepen

Jak žádat o výměnu poškozené popelnice

 1. Popelnice na komunální odpad musí být poškozena natolik, že ztratila svoji funkčnost. Příčinou bývá uvolněné dno popelnice důsledkem koroze, děravý korpus nebo  jeho podstatná deformace, popřípadě upadlé víko. K výměně není určena popelnice jen s mírným stupněm deformace, ke které dochází nejčastěji při výsypu do sběrného vozu, když je naplněna zakázaným druhem těžšího odpadu, například stavební sutí, větším množstvím trávy, zbytků ovoce a zeleniny apod.
 2. Nahlásit bezplatnou výměnu popelnice může občan(ka) Nového Jičína a jeho místních částí dvěma způsoby:

a)              telefonicky na číslech Střediska odpadového hospodářství a ekologie  Technických služeb města Nového Jičína (TSM) – pevná linka 556 764 835 (556 764 832), mobil 724 242 705

b)             e-mailem – odpady@tsnj.cz

V obou případech je třeba uvést jméno a příjmení uživatele (nájemce) nádoby, bydliště (stanoviště nádoby), počet kusů, číslo vadné popelnice (pokud je jím označena), popřípadě telefonické spojení na uživatele. Pracovníci TSM mají právo ověřit si výše uvedené údaje v registru obyvatel a ve vlastní databázi nádob.

 1. Všechny požadavky s uvedenými údaji jsou ve středisku odpadu zapisovány do samostatných dodacích listů.
 2. Výměna vadných nádob probíhá zpravidla každou středu, pokud není státem uznaným svátkem, výjimečně ve čtvrtek z dalších důvodů technických či provozních. Žadatel o výměnu  je povinen nejlépe prázdnou popelnici umístit na obvyklé místo ke svozové trase od 6 hodin.
 3. Osádka vozu podle dodacích listů objíždí jednotlivé žadatele, na místě vymění vadnou popelnici novou s QR kódem a vyplní dodací list s číslem nové popelnice a datem výměny. Pokud je uživatel nádoby přítomen, osádka požádá o osobní převzetí a podpis do dodacího listu. V případě nepřítomnosti vhodí originál dodacího listu do domovní schránky.
 4. Kopie dodacích listů jsou využívány k evidenci popelnic, podle evidenčních čísel, příjmení a bydlišť uživatelů, a archivovány.

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.